Misja szkoły:

„Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro.”

Budynek szkoły

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rzeszowie, ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl, lub pisemnie na adres administratora danych.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w szczególności w celu:

a. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających m.in. z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, a także wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c oraz/lub 9 ust. 2 lit. b RODO;

b. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

c. realizacji umów zawartych z kontrahentami – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

d. w pozostałych przypadkach – na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

     4. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepis powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:

a. dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO;

b. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO), w przypadku, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO;

  d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO;

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO.

 

     7. Inne informacje:

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych – o każdym takim przypadku osoba, której dane dotyczą, zostanie wcześniej poinformowana.

 

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Pan Tomasz Bodziony

ul. Rynek 7

35-064 Rzeszów

e-mail: iod3@erzeszow.pl

 

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:
 1. 1.      Administrator danych:

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego, jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rzeszowie, ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszówreprezentowany przez Dyrektora Szkoły.

 1. 2.      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych.

 1. 3.      Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci monitoringu wizyjnego jest  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe;

 1. 4.      Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. 5.      Okres przechowywania danych osobowych:

Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są nie dłużej niż 30 dni.

 1. 6.      Prawa osób, których dane dotyczą:

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych na zasadach art. 15 RODO oraz żądania ograniczenia przetwarzania na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. 7.      Inne informacje:

Zarejestrowane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Klauzula informacyjna PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE ZSP3

 

Misja szkoły
"Podaj mi swoją dłoń, zmierzamy w tym samym kierunku. Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3
ul. Skrajna 1
35-231 Rzeszów

tel. 017-74-824-30, fax. 017-74-824-40
e-mail: zszp3@zszp3.resman.pl
www.szkola13.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content