Misja szkoły:

„Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro.”

Budynek szkoły

Deklaracja dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie
(Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Św. Jana Kantego i

Przedszkole Publiczne Nr 6)

 

Informacje wstępne:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych  (strona szkoły podstawowej oraz strona przedszkola) zgodnie z  ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  stron internetowych: http://szkola13.rzeszow.pl  oraz http://www.pp6.rzeszow.pl

 

Data publikacji stron internetowych: 15.03.2021 r.

Data ostatniej istotnej publikacji: 15.03.2021 r.

 

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
 • filmy nie posiadają napisów dla głuchoniemych;
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w formie plików pdf z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do publikacji informacji.

 

Starsze wersje witryn niezgodne z wytycznymi zachowano dla celów archiwalnych.

 

Oświadczenie sporządzono: 15.03.2021 r.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Zależy nam, aby każdy Internauta miał dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z wytycznymi dla dostępności treści internetowych.

Dostępność cyfrowa:

Obsługa stron internetowych możliwa jest przy użyciu standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strony internetowe posiadają następujące narzędzia ułatwiające dostęp:

 • powiększ tekst,
 • zmniejsz tekst,
 • skala szarości,
 • wysoki kontrast,
 • negatyw,
 • jasne tło,
 • podkreślone linki,
 • czytelna czcionka.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Siedziba podmiotu: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Skrajna 1, 35-231 Rzeszów

 

W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt. Osobą koordynującą sprawy dostępności jest Dyrektor Zespołu. Kontaktować się  można dzwoniąc pod numer telefonu: 17 748 24 30 lub mailowo: zszp3@zszp3.resman.pl. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie mieści się w budynkach:

 • Skrajna 1 (Szkoła Podstawowa Nr 13 / Publiczne Przedszkole Nr 6 – grupa I, II i III)
 • Skrajna 3 (Publiczne Przedszkole Nr 6 – grupa IV i V)

 

 1. Na terenie szkoły znajdują się miejsca parkingowe bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 2. Budynek szkoły przy ul. Skrajnej 1 jest dwupiętrowy, nie posiada podjazdów ani wind. Do budynku przedszkola przy ul. Skrajnej 3 prowadzą schody, które również nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 3. W toaletach nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 5. Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym (zarządzenie dyrektora).
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Misja szkoły
"Podaj mi swoją dłoń, zmierzamy w tym samym kierunku. Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3
ul. Skrajna 1
35-231 Rzeszów

tel. 017-74-824-30, fax. 017-74-824-40
e-mail: zszp3@zszp3.resman.pl
www.szkola13.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content