Misja szkoły:

„Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro.”

Budynek szkoły

Projekty edukacyjne

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

 

Z przyjemnością informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa nr 13 im. Św.
Jana Kantego w Rzeszowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
Tytuł projektu: „Opowiedz mi swoją historię … Tell me your story FACE-to-FACE – put your
phone away and meet your friends”.
Czas trwania projektu: 2020-08-31 do 2021-08-30
Grupa docelowa: uczniowie klas VI – VIII
Dofinansowanie projektu z UE: 166 306,00 PLN
Projekt zakłada budowanie otwartości na drugiego człowieka, bez względu na różnice kulturowe,
rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz tworzenie relacji. W związku ze wzrastającym
problemem nadużywania przez młodzież telefonów, co negatywnie wpływa na budowanie
właściwych relacji międzyludzkich, pragniemy zwrócić uwagę na inne sposoby interakcji z drugim
człowiekiem.
Głównym celem projektu będzie rozwijanie wśród uczniów kompetencji kluczowych takich jak:
porozumiewanie się w języku ojczystym, obcym, rozwijanie świadomości i ekspresji kulturowej oraz
promowanie szeroko rozumianej tolerancji w przekraczaniu barier przynależności narodowej oraz
wymiana doświadczeń.
Projekt zakłada również udział uczniów o mniejszych szansach, zwłaszcza tych, w których
rodzinach budżet nie pozwala na możliwość wyjazdów zagranicznych i tym samym poznawania
różnych, często odmiennych i nieznanych kultur. Udział w projekcie będzie okazją do wyrównania
szans oraz poszerzania kompetencji edukacyjnych tych uczniów. Doświadczenie mobilności może
mieć bardzo pozytywny wpływ na światopogląd oraz rozbudzanie świadomości osobistej (tj.
przekraczanie indywidualnych barier takich jak nieśmiałość, obawa przed krytyką, strach przed
publicznymi wystąpieniami oraz nawiązywanie kontaktów, a także lepsze rozumienie relacji i
zależności we współczesnym świecie).
Nasza inicjatywa zakłada nabywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu różnych
dziedzin, co wpisuje się w realizację głównych założeń podstawy programowej, przewidzianej dla
uczniów szkoły podstawowej. Co więcej, ukazanie praktycznego zastosowania języka obcego w
warunkach życia codziennego oraz w kontaktach interpersonalnych.
Uczestnictwo w ciekawym projekcie, stanowi doskonałą okazję do rozwijania kreatywności,
poprzez podejmowane różnorodnych działań projektowych. Wszelkie zadania projektowe będą
wymagać od uczestników wykorzystywania i poszukiwania różnych źródeł informacji. Jednym z
założeń nowej podstawy programowej jest podejmowane działań projektowych, co daje uczniom możliwość rozwijania wszelkich kompetencji niezbędnych do przyszłego funkcjonowania w życiu
społecznym. Współdziałanie w grupie projektowej przygotowuje młodą osobę do budowania
pozytywnych relacji międzyludzkich. Podejmowanie decyzji za siebie i odpowiedzialność za bycie
członkiem grupy, motywuje uczniów do pracy oraz umiejętności słuchania drugiego człowieka,
uwrażliwienia się na jego potrzeby, ale również rozwój postawy asertywnej i umiejętności jej
zastosowania w sytuacjach koniecznych. Podczas realizacji działań projektowych, może zaistnieć
potrzeba wspólnego rozwiązywania zaistniałych problemów, co nauczy młodzież tolerancyjnej
postawy, wobec poglądów innych ludzi.
Projekt „Opowiedz mi swoją historię ” zakłada również rozwijanie wiedzy o kulturze własnego
regionu i jej związkach z kulturą narodową. Celem jest również oswojenie uczniów ze środowiskiem
włoskiej kultury oraz dostrzeżenie wspólnego dziedzictwa europejskiego.
Nie tylko uczniowie, ale również grono pedagogiczne będzie miało szansę do wymiany
doświadczeń poprzez rozmowy, komunikację z partnerem oraz obserwację przygotowanych przez
nich zajęć. Zadaniem naszym będzie monitorowanie działania uczniów, udzielanie im konsultacji,
wspieranie i podtrzymywanie ich motywacji. Uczniowie, dzięki pracy w grupie, uczą się
rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, skutecznego komunikowania się, a także
wzmacniają poczucie własnej wartości. Ponadto w przygotowaniu do mobilności niezwykle
przydatne będą rozmowy kierowane, pogadanki, ale również metoda twórczego rozwiązywania
problemów.
Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. koszty przygotowania językowego,
pedagogicznego i kulturowego; koszty podróży i pobytu za granicą wraz z wyżywieniem,
koszty ubezpieczenia i organizacji mobilności są finansowane przez szkołę ze środków
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
W miesiącu wrześniu zostanie przeprowadzona rekrutacja uczniów do projektu. Regulamin
rekrutacji zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły. Wszyscy uczniowie klas VI, VII oraz
VIII mogą do niej przystąpić.
W związku z rozpoczęciem projektu została powołana odpowiednia komisja w składzie:
p. dyrektor Barbara Machniak
p. Klaudia Chwałek – Mikołajczyk (koordynator do spraw projektu)
p. Daria Kłos
p. Tomasz Łacheta
p. Beata Marczydło
Wszelkie informacje dotyczące projektu będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej
szkoły oraz na portalu społecznościowym facebook.
W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu p. Klaudią Chwałek – Mikołajczyk lub
mailowo: projektpower2019@gmail.com
***W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną organizator zaznacza możliwość
zaistnienia pewnych zmian w terminach realizacji, a przede wszystkim mobilności, która wstępnie została zaplanowana na miesiąc czerwiec 2021 roku.

Misja szkoły
"Podaj mi swoją dłoń, zmierzamy w tym samym kierunku. Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3
ul. Skrajna 1
35-231 Rzeszów

tel. 017-74-824-30, fax. 017-74-824-40
e-mail: zszp3@zszp3.resman.pl
www.szkola13.rzeszow.pl
Copyright © 2022
Skip to content