Misja szkoły:

„Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro.”

Budynek szkoły

KONKURS GEOGRAFICZNY „MODEL TERENU W BARWACH HIPSOMETRYCZNYCH” – DLA KLAS V „MODEL UKŁADU SŁONECZNEGO” – DLA KLAS VI

24 stycznia 2024

 

Konkurs geograficzny

„Model terenu w barwach hipsometrycznych” – dla klas V

„Model Układu Słonecznego” – dla klas VI

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

I. Cele konkursu.

 1. Popularyzacja wiedzy geograficznej.
 2. Rozbudzanie i rozszerzanie zainteresowań geografią.
 3. Rozwijanie kompetencji kluczowych.
 4. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Posługiwanie się atlasem.
 5. Poszerzanie wiedzy o:
 • w klasach V – „Prezentacji ukształtowania w barwach hipsometrycznych” oraz „Krajobrazach Polski”
 • w klasach VI – „Układzie Słonecznym” oraz „Środowisku przyrodniczym i ludności Europy”.

 

6. Promowanie uczniów o szczególnych zainteresowaniach i wiedzy z geografii.

7. Stworzenie uczniom warunków do wykazania się swoją wiedzą, zainteresowaniami i zdolnościami manualnymi.

 

II. Uczestnicy konkursu

a) Uczniowie klas VSzkoły Podstawowej Nr 13 w Rzeszowie

b) Uczniowie klas VISzkoły Podstawowej Nr 13 w Rzeszowie

 

III. Przebieg konkursu

 

 1. Etap – eliminacje polegają na:

a) Stworzeniu modelu terenu w barwach hipsometrycznych przez uczniów klas V (samodzielnie lub w zespołach maksymalnie 2-osobowych)

b) Stworzeniu modelu Układu Słonecznego przez uczniów klas VI (samodzielnie lub w zespołach maksymalnie 2-osobowych)

 

 1. Etap – finał – na platformie Kahoot – pytania zamknięte oraz umiejętność szybkiego wyszukiwania informacji.

a) Dla uczniów klas V – wiedza z zakresu „Mapy” oraz „Krajobrazy Polski” ;

b)  Dla uczniów klas VI – wiedza z zakresu znajomości Ruchów Ziemi; Układu Słonecznego oraz Środowiska przyrodniczego i ludności  Europy.

 

Gotowe modele (podpisane w formie: Imię/Imiona; Nr z dziennika; Klasa) należy przekazać bezpośrednio do nauczyciela geografii – w trakcie lekcji danej klasy nie później niż do 16 lutego 2024.

 

Finał konkursu zostanie przeprowadzony 22 lutego 2024 w pracowni komputerowej

a) Dla uczniów klas V o godz. 15:35,  

b)  Dla uczniów klas VI o godz. 16:35

 

IV.        Kryteria oceny

 

 1. Etap – oceniana będzie dokładność, staranność oraz poprawność merytoryczna treści. W tym etapie przyznane zostaną punkty od 1 do 5.
 2. Etap – oceniana będzie wiedza i szybkość reakcji na zadawane pytania. Osobom z najlepszymi wynikami zostaną przyznane punkty od 1 do 5 (gdzie 5 pkt zostanie przyznane dla osoby z najwyższym wynikiem, a 1 pkt dla osoby znajdującej się na 5 miejscu)

 

Punkty z poszczególnych etapów zostaną zsumowane. Osoba, która uzyska najwyższy wynik zostanie zwycięzcą.

 

V.   Nagrody (oceny traktowane na równi z oceną ze sprawdzianu)

 

 1. Za zajęcie miejsca I – III – cząstkowa ocena celująca z przedmiotu.
2. Za zajęcie miejsc IV – X – cząstkowa ocena bardzo dobra z przedmiotu.
Misja szkoły
"Podaj mi swoją dłoń, zmierzamy w tym samym kierunku. Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3
ul. Skrajna 1
35-231 Rzeszów

tel. 017-74-824-30, fax. 017-74-824-40
e-mail: zszp3@zszp3.resman.pl
www.szkola13.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content