Misja szkoły:

„Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro.”

Budynek szkoły

Konkurs geograficzny „Model terenu w barwach hipsometrycznych” – dla klas V „Model Układu Słonecznego” – dla klas VI

25 listopada 2022

Konkurs geograficzny
„Model terenu w barwach hipsometrycznych” – dla klas V
„Model Układu Słonecznego” – dla klas VI

 

 

REGULAMIN KONKURSU
I. Cele konkursu.
1. Popularyzacja wiedzy geograficznej.
2. Rozbudzanie i rozszerzanie zainteresowań geografią.
3. Rozwijanie kompetencji kluczowych.
4. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. Kształtowanie umiejętności czytania
ze zrozumieniem. Posługiwanie się atlasem.
5. Poszerzanie wiedzy o prezentacji ukształtowania terenu w klasach V i Układzie Słonecznym w klasach VI.
6. Promowanie uczniów o szczególnych zainteresowaniach i wiedzy z geografii.
7. Stworzenie uczniom warunków do wykazania się swoją wiedzą, zainteresowaniami i zdolnościami
manualnymi.

II. Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej Nr 13 w Rzeszowie.

III. Przebieg konkursu
Konkurs jest dwuetapowy i będzie polegał na:
1. Etap – eliminacje polegają na:
a. Stworzeniu modelu terenu w barwach hipsometrycznych przez uczniów klas V (samodzielnie
lub w zespołach maksymalnie 2-osobowych);
b. Stworzeniu modelu Układu Słonecznego przez uczniów klas VI (samodzielnie lub w zespołach
maksymalnie 2-osobowych);
Modele mogą być tworzone dowolną techniką.
2. Etap – finał – na platformie Kahoot – pytania zamknięte oraz umiejętność szybkiego wyszukiwania
informacji.
a. Dla uczniów klas V – wiedza z zakresu znajomości mapy;
b. Dla uczniów klas VI – wiedza z zakresu znajomości planet Układu Słonecznego.
W trakcie finału uczniowie powinni mieć dostęp do telefonów komórkowych
Gotowe modele (podpisane w formie: Imię/Imiona; Nr z dziennika; Klasa) należy przekazać bezpośrednio do
nauczyciela geografii – w trakcie lekcji danej klasy nie później niż do 1 grudnia 2022.
Finał konkursu zostanie przeprowadzony 8 grudnia 2022 w sali 26
a. Dla uczniów klas V o godz. 7:30,
b. Dla uczniów klas VI o godz.7:10.

IV. Kryteria oceny.
1. Etap – oceniana będzie dokładność, staranność oraz poprawność merytoryczna treści. W tym etapie
przyznane zostaną punkty od 1 do 5.
2. Etap – oceniana będzie wiedza i szybkość reakcji na zadawane pytania. Osobom z najlepszymi wynikami
zostaną przyznane punkty od 1 do 5 (gdzie 5 pkt zostanie przyznane dla osoby z najwyższym wynikiem, a
1 pkt dla osoby znajdującej się na 5 miejscu)
Punkty z poszczególnych etapów zostaną zsumowane. Osoba, która uzyska najwyższy wynik zostanie
zwycięzcą.

V. Nagrody (osobno dla klas V i VI)
1. Za zajęcie miejsca I – III – cząstkowa ocena celująca z przedmiotu (waga oceny 3).
2. Za zajęcie miejsc IV – X – cząstkowa ocena bardzo dobra z przedmiotu (waga oceny 3

Misja szkoły
"Podaj mi swoją dłoń, zmierzamy w tym samym kierunku. Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3
ul. Skrajna 1
35-231 Rzeszów

tel. 017-74-824-30, fax. 017-74-824-40
e-mail: zszp3@zszp3.resman.pl
www.szkola13.rzeszow.pl
Copyright © 2023
Skip to content