Misja szkoły:

„Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro.”

Budynek szkoły

KONKURS GEOGRAFICZNY „MODEL TERENU W BARWACH HIPSOMETRYCZNYCH” – DLA KLAS V „MODEL UKŁADU SŁONECZNEGO” – DLA KLAS VI

19 listopada 2021

REGULAMIN KONKURSU

 

 1. Cele konkursu.

 

 1. Popularyzacja wiedzy geograficznej.
 2. Rozbudzanie i rozszerzanie zainteresowań geografią.
 3. Rozwijanie kompetencji kluczowych.
 4. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Posługiwanie się atlasem.
 5. Poszerzanie wiedzy o prezentacji ukształtowania terenu w klasach V i Układzie Słonecznym w klasach VI.
 6. Promowanie uczniów o szczególnych zainteresowaniach i wiedzy z geografii.
 7. Stworzenie uczniom warunków do wykazania się swoją wiedzą, zainteresowaniami i zdolnościami manualnymi.

 

 1. Uczestnicy konkursu

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej Nr 13 w Rzeszowie.

 

 • Przebieg konkursu

 

Konkurs jest dwuetapowy i będzie polegał na:

 1. Etap
  1. Stworzeniu modelu terenu w barwach hipsometrycznych przez uczniów klas V (samodzielnie lub w zespołach maksymalnie 2-osobowych)
  2. Stworzeniu modelu Układu Słonecznego przez uczniów klas VI (samodzielnie lub w zespołach maksymalnie 2-osobowych)

Modele mogą być tworzone dowolną techniką.

 1. Etap – finał – na platformie Kahoot – pytania zamknięte oraz umiejętność sprawnego wyszukiwania informacji.
  1. Dla uczniów klas V – wiedza z zakresu znajomości mapy;
  2. Dla uczniów klas VI – wiedza z zakresu znajomości planet Układu Słonecznego i ruchów Ziemi.

W trakcie finału uczniowie powinni mieć dostęp do telefonów komórkowych

 

Gotowe modele (podpisane w formie: Imię/Imiona; Nr z dziennika; Klasa) należy przekazać bezpośrednio do nauczyciela geografii – w trakcie lekcji danej klasy nie później niż do 26 listopada 2021.

Finał konkursu zostanie przeprowadzony

 1. Dla uczniów klas V – 29 listopada 2021 o godz. 15:45,
 2. Dla uczniów klas VI – 3 grudnia 2021 o godz.7:10.

 

 1. Kryteria oceny.
  1. Etap – oceniana będzie dokładność, staranność i wytrzymałość modeli.
  2. Etap – oceniana będzie wiedza i szybkość reakcji na zadawane pytania.

 

 1. Nagrody

 

 1. Za zajęcie miejsca I               – cząstkowa ocena celująca z przedmiotu (waga oceny 3).
 2. Za zajęcie miejsca II              – cząstkowa ocena celująca z przedmiotu (waga oceny 2).
 3. Za zajęcie miejsca III            – cząstkowa ocena celująca z przedmiotu (waga oceny 1)
Misja szkoły
"Podaj mi swoją dłoń, zmierzamy w tym samym kierunku. Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3
ul. Skrajna 1
35-231 Rzeszów

tel. 017-74-824-30, fax. 017-74-824-40
e-mail: zszp3@zszp3.resman.pl
www.szkola13.rzeszow.pl
Copyright © 2023
Skip to content