Misja szkoły:

„Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro.”

Budynek szkoły

III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „CUDEŃKO WIELKANOCNE Z RECYKLINGU”

11 marca 2023

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

w Rzeszowie

Zaprasza do udziału

w

III Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym

„Cudeńko wielkanocne z recyklingu”

Cele Konkursu:

 • Kreowanie świadomości ekologicznej i recyklingowej uczniów;
 • Propagowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi;
 • Odkrywanie młodych talentów;
 • Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania ozdób wielkanocnych;
 • Wyzwalanie kreatywności i ekspresji twórczej uczniów.

 

Warunki uczestnictwa:

 • Praca powinna być wykonana z materiałów nadających się do recyklingu (np. stroik, koszyczek, pisanka lub inna ozdoba przestrzenna);
 • Format: praca przestrzenna dowolnej wielkości;
 • Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę;
 • Pracę wraz z metryczką i zgodą rodzica należy dostarczyć na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów;
 • Termin składania prac do dnia 20 marca 2023

 

Ocena prac konkursowych:

 • Jury konkursu powołane przez Organizatora dokona oceny prac i przyzna nagrody rzeczowe;
 • Nagrody przyznane będą w następujących kategoriach:
 • Klasy I-III;
 • Klasy IV-VI;
 • Klasy VII-VIII;
 • O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem placówek kierujących.

 

Postanowienia końcowe:

 • Zgłoszone prace należy odebrać w dniu rozdania nagród. O terminie rozdania nagród Organizator powiadomi za pośrednictwem placówek kierujących. Prace nieodebrane w tym terminie przechodzą na własność Organizatora;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie;
 • Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu;
 • Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz. U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.);
 • Wszystkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: cudenkawielkanocne@gmail.com

 

 

 

Organizatorzy:

mgr Liliana Brydak-Pyrek

mgr Anna Stasiuk

 

 

IMIE I NAZWISKO AUTORA
WIEK, KLASA
NAZWA, TELEFON, ADRES E-MAIL PLACÓWKI KIERUJĄCEJ
IMIE I NAZWISKO OPIEKUNA

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  ………………………………………………… w III Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Cudeńko wielkanocne z recyklingu” organizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rzeszowie.

 

…………………………………………………..

(data i podpis rodziców/opiekunów prawnych)

 

Misja szkoły
"Podaj mi swoją dłoń, zmierzamy w tym samym kierunku. Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3
ul. Skrajna 1
35-231 Rzeszów

tel. 017-74-824-30, fax. 017-74-824-40
e-mail: zszp3@zszp3.resman.pl
www.szkola13.rzeszow.pl
Copyright © 2023
Skip to content