tel. +48 17 748 24 30
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Misja szkoły

"Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."

Informacja dotycząca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

W zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoła/przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 zlokalizowaną przy ul. Rejtana 3 w Rzeszowie.

Do zadań poradni należy:

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;

2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół  w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Poradnia przyjmuje uczniów wyłącznie na pisemny wniosek rodzica (dostępny poniżej) lub prawnego opiekuna złożony w sekretariacie poradni (osobiście lub za pośrednictwem szkoły). Do wniosku należy dołączyć  dokumentację uzupełniającą - opinię szkoły/przedszkola  (właściwą do przyczyny zgłoszenia).

Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka. Na pisemny wniosek rodziców poradnia przekazuje kopię opinii do szkoły/przedszkola, do której uczeń/dziecko uczęszcza.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych zawiera Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych